Allmänna villkor (2023:1)

Publicerat 4 Augusti 2023

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för alla påbörjade och kommande uppdrag som Madvisor Law AB utför för sina klienter. Om parterna har kommit överens om en avvikelse från dessa allmänna villkor i en separat uppdragsbekräftelse gäller sådan avvikelse i stället för dessa allmänna villkor. I och med att Madvisor Law AB anlitats anses klienten ha accepterat dessa villkor.

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.madvisorlaw.com, ändringar gäller dock endast för sådana uppdrag som påbörjats efter att den ändrade versionen gjordes tillgänglig på webbplatsen. På klientens begäran kan den senaste versionen av de allmänna villkoren skickas till klienten i samband med att uppdraget påbörjas.


2. Instruktioner och kommunikation

Om inte annat har avtalats gäller vid utförandet av varje uppdrag en presumtion om att klientens anställda, ledamöter i styrelsen inklusive suppleant och anhöriga, inkluderat men inte exkluderat till make/maka, registrerad partner, sambo, särbo, barn och förälder har behörighet och befogenhet att lämna de instruktioner för klientens räkning som Madvisor Law AB erhåller och att dessa instruktioner också kan lämnas muntligen eller via e-mail. Omfattningen av varje uppdrag bestäms i samråd mellan klienten och Madvisor Law AB i början av uppdraget. På klientens begäran tillhandahålls en skriftlig uppdragsbekräftelse via e-mail.

Madvisor Law AB:s kommunikation med klienten, med motparten eller med andra kan ske via olika kanaler, också elektroniskt via e-post. Madvisor Law AB tar rimliga åtgärder för att alltid kommunicera på ett säkert vis, men elektronisk kommunikation kan innebära säkerhetsrisker, för vilka Madvisor Law AB inte tar något ansvar. På grund av Madvisor Law AB:s säkerhetsarrangemang, exempelvis med virus- och spamfilter, är det också möjligt att legitim e-mail ibland blir bortfiltrerad. Viktig kommunikation från klienten bör följaktligen följas upp via telefon.


3. Sekretess

All icke-offentlig information om klienten och dennes angelägenheter som Madvisor Law AB erhåller från klienten i samband med ett uppdrag behandlas som strikt konfidentiell information. Madvisor Law AB kommer inte att avslöja sådan information, förutom i enlighet med klientens instruktioner, tillämplig lag, behörig domstols dom eller annat bindande beslut. Om Madvisor Law AB i samband med utförandet av uppdraget anlitar eller samarbetar med annan rådgivare eller fackman har Madvisor Law AB rätt att dela sådan information som kan vara relevant för att möjliggöra för sådan annan rådgivare eller fackman att tillhandahålla sådana tjänster. Om ett uppdrag redan har blivit allmänt känt kan Madvisor Law AB inkludera sådan allmänt känd information om uppdraget i sitt marknadsföringsmaterial.


4. Identitetskontroll och intressekonflikt

Madvisor Law AB behöver innan ett nytt uppdrag åtas från en klient pröva om det föreligger intressekonflikt eller något annat hinder för att anta uppdraget. Sådan kontroll kommer att göras fortgående under pågående uppdrag och ifall nya omständigheter framkommer kan bedömningen komma att ändras.

Ifall intressekonflikt eller något annat förhållande skulle uppstå som resulterar i att Madvisor Law AB inte kan fortsätta påbörjat uppdrag, har Madvisor Law AB rätt till sådan ersättning för redan utfört arbete och nedlagda kostnader upp till denna tidpunkt.

I enlighet med gällande lag kan Madvisor Law AB behöva utföra identitetskontroll av klienten eller till klienten anslutna personer eller bolag samt ägarförhållandena i dessa. Madvisor Law AB är i lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering och ifall sådan anmälan har gjorts kommer Madvisor Law AB vara förhindrade i lag om att underrätta klienten om att sådan anmälan har gjorts.

Madvisor Law AB är i enlighet med gällande lag också skyldiga att från klienter som är näringsidkare i ett annat EU-land erhålla klientens VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och ange detta till Skatteverket. Klienten anses ha samtyckt till att sådan information lämnas till Skatteverket genom att anlita Madvisor Law AB.


5. Rådgivning

Madvisor Law AB:s råd anpassas efter de förhållanden som råder i varje enskilt uppdrag, samt de fakta och instruktioner som lämnats av klienten. Madvisor Law AB:s råd är baserad på svensk rätt. Den information som är inkluderad i eventuella utkast utgör endast en preliminär bedömning och enbart den slutliga versionen av sådant dokument ger den gällande informationen.

Även om uppdraget berör skatterättsliga frågor lämnar inte Madvisor Law AB skatterättslig rådgivning. Det ska särskilt betonas att för det fall Madvisor Law AB lämnar ett skatterättsligt svar på en skatterättslig fråga från klienten är det enbart en kvalificerad gissning och frågor rörande ekonomiska, skattemässiga eller andra affärsmässiga aspekter bör alltid rådfrågas en skattejurist eller revisor.

Vidare innebär Madvisor Law AB:s rådgivning, oaktat inom vilket rättsområde rådgivningen avser, aldrig en garanti för ett visst utfall. Klienten tar risken för utfallet av samtliga råd som Madvisor Law AB lämnar och klienten ombeds alltid att inhämta en ”second opinion” från annan Jurist.

Madvisor Law AB kan baserat på sina erfarenheter informera om det rådande rättsläget i andra jurisdiktioner eller uttrycka en uppfattning därom, men sådan information utgör inte juridisk rådgivning. Om juridisk rådgivning från en annan jurisdiktion är nödvändig kan Madvisor Law AB bistå klienten med att organisera juridisk rådgivning med jurister i den relevanta jurisdiktionen

Om inte annat har avtalats, tillhör samtliga immateriella rättigheter till råd och andra arbetsresultat som ges till klienten i samband med ett uppdrag Madvisor Law AB, men klienten har rätt att använda sådant råd eller arbetsresultat för det ändamål det har givits till klienten. Inget råd eller annat arbetsresultat som givits av Madvisor Law AB får användas för marknadsföringssyften eller ges annan allmän spridning utan att sådan spridning i förväg har skriftligen godkänts av Madvisor Law AB. Klienten förbinder sig att inte nyttja Madvisor Law AB:s namn på något sätt i något sammanhang, såvida inte sådan användning har i förväg godkänts skriftligen.


6. Arvoden och utgifter

Om inte annat har avtalats baseras arvodet på faktiskt nedlagd tid på uppdraget eller för vad uppdraget är värt, om Madvisor Law AB kan återanvända material från tidigare uppdrag. På klientens förfrågan kan Madvisor Law AB och klienten skriftligen komma överens om ett fast arvode eller annat arvodesarrangement beroende på uppdragets natur. Madvisor Law AB:s timarvoden kan variera i enlighet med interna tariffer för timarvoden och beror på relevanta omständigheter kring uppdraget och är baserade på bland annat de för Madvisor Law AB:s involverade medarbetares erfarenhet och skicklighet samt uppdragets svårighetsgrad och andra relevanta omständigheter. De interna tarifferna kan ensidigt komma att justeras av Madvisor Law AB.

En prisuppskattning av arvodet för ett uppdrag kan i förväg ges på förfrågan av klienten. En sådan prisuppskattning utgör dock inte en offert om fast pris, budgetpris eller takpris. Madvisor Law AB har alltid rätt att fakturera för faktiskt nedlagt tid eller för vad uppdraget är värt även om arvodet överstiger den lämnade prisuppskattningen. Om klienten är en privatperson kan klienten ha rätt till allmän rättshjälp, i så fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

Madvisor Law AB debiterar för de kostnader som uppstår med anledning av uppdraget, såsom resor, logi, myndighetsavgifter och andra externa avgifter, sakkunnigersättning samt andra utgifter.

Utöver arvodet och utgifter tillkommer mervärdesskatt i de fall Madvisor Law AB är skyldiga att debitera detta.


7. Rättsskydd och rättegångskostnader

Vid tvister kan vanligtvis en av klienten tecknad rättsskyddsförsäkring täcka vissa ombudskostnader samt utlägg. För det fall klienten innehar en rättsskyddsförsäkring som denna vill ta i anspråk för tvisten ska detta meddelas Madvisor Law AB i samband med påbörjandet av uppdraget. Madvisor Law AB tar inget ansvar för huruvida klienten kan aktivera sin rättsskyddsförsäkring eller inte. Det ska särskilt upplysas att försäkringsbolag kan ha timkostnadsbegränsningar samt särskilda bestämmelser avseende resor, logi och tidsspill vid anlitande av ombud som bor på annan ort. Oavsett försäkringens beloppsbegränsningar samt andra begränsningar är klienten ansvarig för att Madvisor Law AB:s kostnader och arvoden till fullo betalas.

Försäkringsbolaget och/eller domstol kan komma att bedöma skäligheten i Madvisor Law AB:s arvode. Huvudregeln vid en avslutad domstolsprocess är att förlorande part ska ersätta motpartens rättegångskostnader fullt ut. Domstolen bedömer skäligheten med utgångspunkt i den tidsåtgång och timkostnad som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Försäkringsbolag kan komma att bedöma skäligheten vid träffad förlikning eller annan situation som inte innebär att domstolen avkunnar en dom.

För det fall domstolen eller försäkringsbolaget skär i Madvisor Law AB:s arvode eller kostnader har klienten en skyldighet att betala för det belopp som inte ersätts av motparten eller försäkringsbolaget. Anledningen till denna reglering är att vissa klienter kräver fler och längre telefonsamtal och fysiska möten, mer arbete avseende genomgång och strukturering av material samt fler utredningar och strategiska överväganden än vad som kan anses vara skäligt att motparten eller klientens försäkringsbolag ska ersätta.


8. Fakturering

Om inte annat har avtalats fakturerar Madvisor Law AB månadsvis arvode anknutet till det arbete utfört för klienten under den aktuella perioden eller a conto. Ifall fakturering sker a conto kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalbeloppet för allt arvode och det arvode som har betalats a conto att dras av från totalbeloppet.

I de fall försäkring finns ombesörjer Madvisor Law AB administrationen gentemot försäkringsbolaget mot avtalat timarvode. Madvisor Law AB kommer att ansöka om a contoutbetalningar från försäkringsbolaget var sjätte (6) månad i de fall sådan möjlighet finns. Klienten kommer dock månadsvis faktureras Madvisor Law AB:s fulla arvode och utlägg för uppdraget och erhåller därmed försäkringsersättningen i efterhand.

Madvisor Law AB kan också begära förskottsbetalning. Sådant förskott utgör inte någon uppskattning eller någon begränsning av det slutliga arvodet för uppdraget.

Fakturor förfaller till betalning 15 dagar från fakturadatumet och om betalning är försenad så debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen i enlighet med räntelagen (1975:635), samt eventuell påminnelseavgift.


9. Upphörande av uppdrag

Både klienten och Madvisor Law AB har alltid rätt att närsomhelst med omedelbar verkan säga upp ett uppdrag. Vid uppsägning kommer Madvisor Law AB endast att debitera för det arbete som utförts och ådragna utgifter upp till tidpunkten för uppsägningen.


10. Ansvarsbegränsning och krav

Avtalet om uppdraget är ett avtal med Madvisor Law AB och inte med någon fysisk person som har anknytning till Madvisor Law AB, detta gäller även om det är klientens avsikt är att rådgivning utförs av en eller flera specifika personer. Madvisor Law AB:s företrädare är således inte personligt ansvariga för rådgivningen eller några skador, såtillvida sådant ansvar inte är stipulerat i tvingande lag.

Inget ansvar tas för skada som uppkommit till följd av information som tillhandahållits av klienten eller för dennes räkning.

Madvisor Law AB är inte ansvarigt för sådan skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Madvisor Law AB:s kontroll som inte skäligen kunde ha förväntats när uppdraget inleddes, eller för sådana skador som inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits.

Ifall Madvisor Law AB var av uppfattningen om hur ett ärende, tvist eller rättsfråga torde komma att bedömas tar Madvisor Law AB inte ansvar för om denna bedömning inte överensstämmer med det slutliga resultatet av sådant ärende, tvist eller rättsfråga

Om inte annat skriftligen har avtalats är Madvisor Law AB inte ansvarigt för att någon del av uppdraget färdigställs inom föreslagna tidsramar. Madvisor Law AB:s ansvar för samtliga skador är begränsat till det försäkringsbelopp som vid skadetillfället var gällande i sin ansvarsförsäkring.

Klienten är alltid skyldig att begränsa uppkommen skada. Skulle Madvisor Law AB ansvara för skador gentemot klienten är dessa skador begränsade till enbart de direkta skador klienten lider. Madvisor Law AB:s ansvar ska dessutom reduceras med det belopp som klienten kan erhålla under sin försäkring eller annat avtal. Andra rådgivare (oavsett om Madvisor Law AB anlitat dem eller om klienten har anlitat dem direkt) ska anses vara oberoende av Madvisor Law AB och Madvisor Law AB har inget ansvar för dessa. Om andra rådgivare också är ansvariga för samma skada begränsas Madvisor Law AB:s ansvar till den del av skadan som förhåller sig i storlek till den storlek på Madvisor Law ABs arvode i förhållande till samtliga andra ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade.

Om inte annat skriftligen har avtalats tar Madvisor Law AB inget ansvar gentemot tredje man för skada som skett för användande av råd eller arbetsresultat av klienten eller tredje man.

Krav gentemot Madvisor Law AB till följd av fel eller skada ska framställas skriftligen inom tre (3) månader från det att felet eller skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, dock aldrig senare än sex (6) månader från det att uppdraget slutförts. Ifall Madvisor Law AB eller dess försäkringsgivare utbetalar ersättning till en klient i samband med ett krav ska klienten som villkor för utbetalningen överföra rätten till regress mot tredje man via subrogation eller överlåtelse till Madvisor Law AB eller dess försäkringsgivare. Ifall att klienten vidtar någon åtgärd med avseende för ett sådant krav, så som bemötande, reglering, förlikning eller annat, utan att i förväg inhämta Madvisor Law AB:s skriftliga godkännande tas inget ansvar för sådant krav

Madvisor Law AB ansvarar inte för skada som uppkommit genom att klienten med anledning av Madvisor Law AB:s tjänster påförs skatt eller riskerar att påföras skatt. Madvisor Law AB ansvarar inte heller för skada, direkt eller indirekt, som klienten förorsakats genom att Madvisor Law AB uppfyllt lagstadgade skyldigheter ifråga om anmälan till myndighet eller dylikt.


11. Personuppgifter

I enlighet med gällande lag är Madvisor Law AB ansvarigt för de personuppgifter som behandlas i samband med ett uppdrag. Utöver de uppgifter som lämnats av eller inhämtats från klienten kan Madvisor Law AB komma att inhämta ytterligare information från både privata och offentliga register. Madvisor Law AB hanterar alla personuppgifter i enlighet med gällande lag, ytterligare information därom kan hittas på www.madvisorlaw.com


12. Övrigt

Klienten får inte överlåta någon av de rättigheter och/eller skyldigheter som klienten har under detta avtal utan att i förväg inhämta skriftligt godkännande av Madvisor Law AB.

Madvisor Law AB äger rätt att överlåta och/eller sälja Madvisor Law AB:s fakturor mot klienten till annat bolag.

Dessa allmänna villkor och alla de uppdrag för klienten som Madvisor Law AB utför skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt utan tillämpning av eventuellt förekommande lagvalsregler och samtliga därtill anknutna tvister skall slutligt avgöras av svensk domstol.

CONTACT