Allmänna villkor (2020:1)

Publicerat 30 April 2020

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Madvisor Law AB utför för sina klienter. Om parterna har kommit överens om en avvikelse från dessa allmänna villkor i en separat uppdragsbekräftelse gäller sådan avvikelse istället för dessa allmänna villkor. I och med att Madvisor Law AB anlitats anses klienten anses ha accepterat dessa villkor.

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.madvisorlaw.com, ändringar gäller dock endast för sådana uppdrag som påbörjats efter att den ändrade versionen gjordes tillgänglig på webbplatsen. På klientens begäran kan den senaste versionen av de allmänna villkoren skickas till klienten i samband med att uppdraget påbörjas.


2. Instruktioner och kommunikation

Om inte annat har avtalats gäller vid utförandet av varje uppdrag en presumtion om att klientens anställda har behörighet och befogenhet att lämna de instruktioner som Madvisor Law AB erhåller och att dessa instruktioner också kan lämnas muntligen eller via e-mail. Omfattningen av varje uppdrag bestäms i samråd mellan klienten och Madvisor Law AB i början av uppdraget. På klientens begäran tillhandahålls en skriftlig uppdragsbekräftelse via e-mail.

Madvisor Law ABs kommunikation med klienten, med motparten eller med andra kan ske via olika kanaler, också elektroniskt via e-post. Madvisor Law AB tar rimliga åtgärder för att alltid kommunicera på ett säkert vis, men elektronisk kommunikation kan innebära säkerhetsrisker, för vilka Madvisor Law AB inte tar något ansvar. På grund av Madvisor Law ABs säkerhetsarrangemang, exempelvis med virus- och spamfilter, är det också möjligt att legitim e-mail ibland blir bortfiltrerad. Viktig kommunikation från klienten bör följaktligen följas upp via telefon.


3. Sekretess

All icke-offentlig information om klienten och dennes angelägenheter som Madadvisor Law AB erhåller från klienten i samband med ett uppdrag behandlas som strikt konfidentiell information. Madvisor Law AB kommer inte att avslöja sådan information, förutom i enlighet med klientens instruktioner, tillämplig lag, behörig domstols dom eller annat bindande beslut. Om Madvisor Law AB i samband med utförandet av uppdraget anlitar eller samarbetar med annan rådgivare eller fackman har Madvisor Law AB rätt att dela sådan information som kan vara relevant för att möjliggöra för sådan annan rådgivare eller fackman att tillhandahålla sådana tjänster. Om ett uppdrag redan har blivit allmänt känt kan Madvisor Law AB inkludera sådan allmänt känd information om uppdraget i sitt marknadsföringsmaterial.


4. Identitetskontroll och intressekonflikt

Madvisor Law AB behöver innan ett nytt uppdrag åtas från en klient pröva om det föreligger intressekonflikt eller något annat hinder för att anta uppdraget. Sådan kontroll kommer att göras fortgående under pågående uppdrag och ifall nya omständigheter framkommer kan bedömningen komma att ändras.

Ifall intressekonflikt eller något annat förhållande skulle uppstå som resulterar i att Madvisor Law AB inte kan fortsätta påbörjat uppdrag, har Madvisor Law AB rätt till sådan ersättning för redan utfört arbete och nedlagda kostnader upp till denna tidpunkt.

I enlighet med gällande lag kan Madvisor Law AB behöva utföra identitetskontroll av klienten eller till klienten anslutna personer eller bolag samt ägarförhållandena i dessa. Madvisor Law AB är i lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering och ifall sådan anmälan har gjorts kommer Madvisor Law AB vara förhindrade i lag om att underrätta klienten om att sådan anmälan har gjorts.

Madvisor Law AB är i enlighet med gällande lag också skyldiga att från klienter som är näringsidkare i ett annat EU-land erhålla klientens VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och ange detta till Skatteverket. Klienten anses ha samtyckt till att sådan information lämnas till Skatteverket genom att anlita Madvisor Law AB.


5. Rådgivning

Madvisor Law ABs råd anpassas efter de förhållanden som råder i varje enskilt uppdrag, samt de fakta och instruktioner som lämnats av klienten. Madvisor Law ABs råd är baserad på svensk rätt. Den information som är inkluderad i eventuella utkast utgör endast en preliminär bedömning och enbart den slutliga versionen av sådant dokument ger den gällande informationen. Om inte annat har avtalats inkluderar inte Madvisor Law ABs råd eller andra arbetsresultat relaterade till uppdraget några ekonomiska, skattemässiga eller andra affärsmässiga aspekter. Madvisor Law ABs rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.

Madvisor Law AB kan baserat på sina erfarenheter informera om det rådande rättsläget i andra jurisdiktioner eller uttrycka en uppfattning därom, men sådan information utgör inte juridisk rådgivning. Om juridisk rådgivning från en annan jurisdiktion är nödvändig kan Madvisor Law AB bistå klienten med att organisera juridisk rådgivning med jurister i den relevanta jurisdiktionen.

Om inte annat har avtalats, tillhör samtliga immateriella rättigheter till råd och andra arbetsresultat som ges till klienten i samband med ett uppdrag Madvisor Law AB, men klienten har rätt att använda sådant råd eller arbetsresultat för det ändamål det har givits till klienten. Inget råd eller annat arbetsresultat som givits av Madvisor Law AB får användas för marknadsföringssyften eller ges annan allmän spridning utan att sådan spridning i förväg har skriftligen godkänts av Madvisor Law AB. Klienten förbinder sig att inte nyttja Madvisor Law ABs namn på något sätt i något sammanhang, såvida inte sådan användning har i förväg godkänts skriftligen.


6. Arvoden och utgifter

Om inte annat har avtalats baseras arvode på faktiskt nedlagd tid på uppdraget. På klientens förfrågan kan Madvisor Law AB och klienten skriftligen komma överens om ett fast arvode eller annat arvodesarrangement beroende på uppdragets natur. Madvisor Law ABs timarvoden kan variera i enlighet med interna tariffer för timarvoden och beror på relevanta omständigheter kring uppdraget och är baserade på bland annat de för Madvisor Law ABs involverade medarbetares erfarenhet och skicklighet samt uppdragets svårighetsgrad och andra relevanta omständigheter. De interna tarifferna kan ensidigt komma att justeras av Madvisor Law AB.

En prisuppskattning av arvodet för ett uppdrag kan i förväg ges på förfrågan av klienten, en sådan prisuppskattning utgör dock inte en offert om fast pris. Om klienten är en privatperson kan klienten ha rätt till allmän rättshjälp, i så fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

Madvisor Law AB har också rätt att debitera utgifter anknutna till uppdraget utöver arvodet. Om inte annat har avtalats kommer sådana utgifter debiteras i efterskott i samband med fakturering för arvoden.

Utöver arvodet och utgifter tillkommer mervärdesskatt i de fall Madvisor Law AB är skyldiga att debitera detta.


7. Fakturering

Om inte annat har avtalats fakturerar Madvisor Law AB månadsvis arvode anknutet till det arbete utfört för klienten under den aktuella perioden eller a conto. Ifall fakturering sker a conto kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalbeloppet för allt arvode och det arvode som har betalats a conto att dras av från totalbeloppet.

Madvisor Law AB kan också begära förskottsbetalning. Sådant förskott utgör inte någon uppskattning eller någon begränsning av det slutliga arvodet för uppdraget.

I vissa fall har klienten rätt att få ersättning för arvode via sin rättsskyddsförsäkring, i sådant fall är ska klienten upplysa Madvisor Law AB om sådan rättsskyddsförsäkring i förväg. Om rättsskydd är beviljat av klientens rättsskyddsförsäkring faktureras klienten för den fastställda självrisken och eventuell mellanskillnad mellan det belopp som Madvisor Law AB fakturerar och det belopp som klientens rättsskyddsförsäkring ersätter.

Fakturor förfaller till betalning 15 dagar från fakturadatumet och om betalning är försenad så debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen i enlighet med räntelagen (1975:635), samt eventuell påminnelseavgift.


8. Upphörande av uppdrag

Både klienten och Madvisor Law AB har alltid rätt att närsomhelst med omedelbar verkan säga upp ett uppdrag. Vid uppsägning kommer Madvisor Law AB endast att debitera för det arbete som utförts och ådragna utgifter upp till tidpunkten för uppsägningen.


9. Ansvarsbegränsning och krav

Avtalet om uppdraget är ett avtal med Madvisor Law AB och inte med någon fysisk person som har anknytning till Madvisor Law AB, detta gäller även om det är klientens avsikt är att rådgivning utförs av en eller flera specifika personer. Madvisor Law ABs företrädare är således inte personligt ansvariga för rådgivningen eller några skador, såtillvida sådant ansvar inte är stipulerat i tvingande lag.

Inget ansvar tas för skada som uppkommit till följd av information som tillhandahållits av klienten eller för dennes räkning.

Madvisor Law AB är inte ansvarigt för sådan skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Madvisor Law ABs kontroll som inte skäligen kunde ha förväntats när uppdraget inleddes, eller för sådana skador som inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits.

Ifall Madvisor Law AB var av uppfattningen om hur ett ärende, tvist eller rättsfråga torde komma att bedömas tar Madvisor Law AB inte ansvar för om denna bedömning inte överensstämmer med det slutliga resultatet av sådant ärende, tvist eller rättsfråga.

Om inte annat skriftligen har avtalats är Madvisor Law AB inte ansvarigt för att någon del av uppdraget färdigställs inom föreslagna tidsramar. Madvisor Law ABs ansvar för samtliga skador är begränsat till det försäkringsbelopp som vid skadetillfället var gällande i sin ansvarsförsäkring.

Klienten är alltid skyldig att begränsa uppkommen skada. Skulle Madvisor Law AB ansvara för skador gentemot klienten är dessa skador begränsade till enbart de direkta skador klienten lider. Madvisor Law ABs ansvar ska dessutom reduceras med det belopp som klienten kan erhålla under sin försäkring eller annat avtal. Andra rådgivare (oavsett om Madvisor Law AB anlitat dem eller om klienten har anlitat dem direkt) ska anses vara oberoende av Madvisor Law AB och Madvisor Law AB har inget ansvar för dessa. Om andra rådgivare också är ansvariga för samma skada begränsas Madvisor Law ABs ansvar till den del av skadan som förhåller sig i storlek till den storlek på Madvisor Law ABs arvode i förhållande till samtliga andra ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade.

Om inte annat skriftligen har avtalats tar Madvisor Law AB inget ansvar gentemot tredje man för skada som skett för användande av råd eller arbetsresultat av klienten eller tredje man.

Krav gentemot Madvisor Law AB ska framställas omgående när klienten har fått kännedom om sådana omständigheter som ligger till grund för kravet, dock aldrig senare än 12 månader efter dagen för Madvisor Law ABs sista faktura avseende uppdraget, såtillvida annat inte är stipulerat i tvingande lag. Ifall Madvisor Law AB eller dess försäkringsgivare utbetalar ersättning till en klient i samband med ett krav ska klienten som villkor för utbetalningen överföra rätten till regress mot tredje man via subrogation eller överlåtelse till Madvisor Law AB eller dess försäkringsgivare. Ifall att klienten vidtar någon åtgärd med avseende för ett sådant krav, så som bemötande, reglering, förlikning eller annat, utan att i förväg inhämta Madvisor Law ABs skriftliga godkännande tas inget ansvar för sådant krav.


10. Personuppgifter

I enlighet med gällande lag är Madvisor Law AB ansvarigt för de personuppgifter som behandlas i samband med ett uppdrag. Utöver de uppgifter som lämnats av eller inhämtats från klienten kan Madvisor Law AB komma att inhämta ytterligare information från både privata och offentliga register. Madvisor Law AB hanterar alla personuppgifter i enlighet med gällande lag, ytterligare information därom kan hittas på www.madvisorlaw.com.


11. Övrigt

Klienten får inte överlåta någon av de rättigheter och/eller skyldigheter som klienten har under detta avtal utan att i förväg inhämta skriftligt godkännande av Madvisor Law AB.

Både en svensk och en engelskspråkig version av dessa allmänna villkor finns tillgängliga på vår webbplats, för de klienter som har hemvist eller säte i Sverige gäller den svenskspråkiga versionen. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen, men de engelska språktermer som används däri ska tolkas enbart med utgångspunkt i svensk lagstiftning och juridisk tradition.

Dessa allmänna villkor och alla de uppdrag för klienten som Madvisor Law AB utför skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt utan tillämpning av eventuellt förekommande lagvalsregler och samtliga därtill anknutna tvister skall slutligt avgöras av svensk domstol.

CONTACT